Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

opheliac
03:37
Reposted fromeglerion eglerion

February 13 2019

opheliac
05:06
3370 29eb 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
opheliac
05:00
7516 a8aa 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir

February 05 2019

opheliac
04:39
5294 a851 390
Reposted fromthetemple thetemple viafoina foina
opheliac
04:39
1799 77c7 390
Reposted fromexistential existential viafoina foina
opheliac
04:38
1283 e131 390
Reposted fromathaiya athaiya viafoina foina
opheliac
04:29
9880 bb69 390
Reposted fromfoina foina viamefir mefir

October 01 2018

opheliac
05:42
Reposted frombluuu bluuu
opheliac
05:41
3315 23ce 390
Reposted fromslodziak slodziak via100suns 100suns
opheliac
05:41
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna viainsanedreamer insanedreamer
opheliac
03:41
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
opheliac
03:36
9051 b77d 390
Reposted fromursa-major ursa-major viadunkellicht dunkellicht
opheliac
03:35
0442 abd0 390
Reposted fromursa-major ursa-major viadunkellicht dunkellicht
opheliac
03:34
4169 c6f1 390
opheliac
03:33
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza

September 14 2018

opheliac
16:24
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
opheliac
16:21
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastrzepy strzepy

August 17 2018

opheliac
06:06

July 25 2018

opheliac
20:54
2800 e0bd 390
Reposted fromfelicka felicka viaspiritual spiritual
opheliac
20:44
2909 cc70 390
Susan Seddon Boulet
Reposted fromhormeza hormeza viaspiritual spiritual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl